fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa Ts

  Na'vi 'ìnglìsì
tsa'u[͡tsa.ˈʔu]dem.
that (thing)
it
tsa-[͡tsa]pref.
that
tsafya[͡tsa.ˈfja]adv.
that way
like that
tsahey[͡tsa.ˈhɛj]intj.
expression of warning or frustration
tsaheyl si[͡tsa.ˈhɛjl si]vin.
bond with
establish a neural connection
tsaheylu[͡tsa.ˈhɛj.lu]n.myth
bond
neural connection
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
Tsahik
Shamanic Matriarch
tsakem[ˈ͡tsa.kɛm]dem.
that (action)
it
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
then
at that time
(also as consequence of a conditional clause with txo)
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]adv.temp
until then
in the meantime
tsaktap[ˈ͡tsak.tap]n.
violence
tsaktap si[ˈ͡tsak.tap si]vin.(2,2)
be violent
use violence
tsal[͡tsal]dem.
that (thing)
it
(as subject of a transitive verb)
short form of: tsa'ul
tsalsungay[͡tsal.su.ˈŋaj]adv.
nevertheless
even so
tsam[͡tsam]n.mil
war
tsamkuk[͡tsam.kuk]n.milmus
war drum
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
warpaint
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
war party
tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]n.milhunt
weapon of war
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
warrior
tsan'ul[ˈ͡tsan.ʔul]vin.(2,2)
improve
get better
tsankum[ˈ͡tsan.kum]n.
advantage
benefit
upside
gain
tsankumnga'[ˈ͡tsan.kum.ŋaʔ]adj.
advantageous
tsantu[ˈ͡tsan.tu]n.
good person
'good guy'
tsantxäl[͡tsan.ˈtʼæl]n.
invitation
tsantxäl si[͡tsan.ˈtʼæl si]vin.(2,2)
invite
tsang[͡tsaŋ]n.cloth
piercing (adornment)
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]intj.
My apologies
I apologise
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]n.
apology
tsap'alute si[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ si]vin.
apologise
apologize
tsapo[ˈ͡tsa.po]dem.
that one
tsar[͡tsaɾ]dem.
that (thing)
it
(as indirect object)
short form of: tsa'ur / tsa'uru
  tsaria[ˈ͡tsa.ɾi.a]conj.
that
subordinate to a topic clause
short form of: tsa'uri a
tsat[͡tsat]dem.
that (thing)
it
(as direct object of a transitive verb)
short form of: tsa'ut
  tsata[ˈ͡tsa.ta]conj.
that
subordinate to a direct object clause of a transitive verb
short form of: tsa'ut a
tsatu[ˈ͡tsa.tu]pn.
that person
tsatseng[͡tsa.ˈ͡tsɛŋ]adv.
there
that place
alternative: tsatsenge
tsaw[͡tsaw]pn.
that (thing)
it
short form of: tsa'u
tsawa[ˈ͡tsaw.a]rel.
that
relative pronoun to a subject clause of an intransitive verb
short from: tsa'u a
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
sun
Tsawkenay[͡tsaw.kɛ.ˈnaj]n.body
Alpha Centauri B
tsawksyul[ˈ͡tsawk.sjul]n.flora
sun lily
stella lilliam
tsawl[͡tsawl]adj.
big (in size)
tall
tsawl slu[͡tsawl slu]vin.
grow
become tall
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]n.flora
unidelta tree
lit.: tall large root
Magellum deltoids
short form: tsawlapx
tsawlhì'[͡tsawl.ˈhɪʔ]n.
size
tsawlultxa[͡tsawl.ul.ˈtʼa]n.
large gathering
conference
tsawn[͡tsawn]vtr.
gather growing food from the forest
pick
(in agriculture) harvest
tsawng[͡tsawŋ]vin.
shatter
break into pieces
tsawsngem[͡tsaw.ˈsŋɛm]adj.
muscular
tsawtsray[ˈ͡tsaw.͡tsɾaj]n.
small or medium-sized city
tsä'[͡tsæʔ]vin.
squirt
tse[͡tsɛ]oth.
well
you know
conversation starter
tse'a[͡tsɛ.ˈʔa]vtr.
see (physical sense)
tse'atswo[͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo]n.
sight
vision
sense of vision
  tsefta[ˈ͡tsɛ.fta]n.
vengeance
revenge
  tsefta si[ˈ͡tsɛ.fta si]vin.(2,2)
take revenge
  tseftanga'[ˈ͡tsɛ.fta.ŋaʔ]adj.
vengeful
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
whitewater rapids
(countable, but only rarely)
  Tsentey[͡tsɛn.tɛj]n.name
male name
Tsenu[ˈ͡tsɛ.nu]n.name
female name
tsenga[ˈ͡tsɛ.ŋa]conj.
where
place where
tsenge[ˈ͡tsɛ.ŋɛ]n.
place
alternative: tseng
tsengo[ˈ͡tsɛŋ.o]n.
somewhere
tsengpe[ˈ͡tsɛŋ.pɛ]inter.
where
tseo[ˈ͡tsɛ.o]n.art
art
tseotu[ˈ͡tsɛ.o.tu]n.
artist (generic term)
tseri[ˈ͡tsɛ.ɾi]vtr.
note
notice
tsewtx[͡tsɛwtʼ]adj.
dirty
tsiki[ˈ͡tsi.ki]n.fauna
reef tick
tsim[͡tsim]n.
source
tsin[͡tsin]n.
nail
claw
  Tsireya[͡tsi.ˈɾɛj.a]n.name
female name
tsìk[͡tsɪk]adv.temp
suddenly
without warning
tsìlpey[͡tsɪl.ˈpɛj]n.
hope (abstract idea)
tsìltsan[͡tsɪl.ˈ͡tsan]n.
good (abstract concept)
goodness
tsìng[͡tsɪŋ]num.
four
tsìsyì[ˈ͡tsɪ.sjɪ]vin.
whisper
tsìve[ˈ͡tsɪ.vɛ]num.
fourth (ordinal)
Tskaha[ˈ͡tska.ha]n.name
name, probably family name
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
crossbow
tskawr[͡tskawɾ]vin.
limp
  tski[͡tski]n.body
jaw
tsko[͡tsko]n.milhunt
bow (weapon)
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
bow and arrow (collective noun)
(art of) archery
tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]n.weather
hail
shower (of weather)
tskxe[͡tskʼɛ]n.
rock
stone
tskxekeng[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ]n.
training
exercise
tskxekeng si[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ si]vin.
exercise
train
  tskxemauti[ˈ͡tskʼɛ.ma.u.ti]n.floragastr
nut
tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]n.weather
ice
tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]n.envir
pebble
tslam[͡tslam]vtr.
understand
tsleng[͡tslɛŋ]adj.
false
  tslikx[͡tslikʼ]vin.
crawl
  tslikxyu latopin[ˈ͡tslikʼ.ju ˈla.to.pin]n.fauna
chamelion crawler
  tslikxyu tsawlak[ˈ͡tslikʼ.ju ˈ͡tsaw.lak]n.fauna
scarab crawler
tsmi[͡tsmi]n.floragastr
nectar
tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]n.sociolspec
bladder lantern
nectar lantern
tsmìm[͡tsmɪm]n.hunt
track (of animal or person)
tsmuk[͡tsmuk]n.fam
sibling
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.famsociol
brother
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.famsociol
sister
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.famsociol
sibling
tsnì[͡tsnɪ]conj.
that (to introduce a subordinate clause after: ätxäle si, sìlpey, fe'pey, rangal, mowar si, leymkem, leymfe', la'um, äzan si, tsantxäl si, pe'ngay and optionally srefey, srefpìl)
tsngal[͡tsŋal]n.gastr
cup
tsngan[͡tsŋan]n.gastr
meat
tsngawpay[ˈ͡tsŋaw.paj]n.
tears (plural word)
tsngawpayvi[ˈ͡tsŋaw.paj.vi]n.
teardrop
tsngawvìk[ˈ͡tsŋaw.vɪk]vin.
cry
weep
tsngem[͡tsŋɛm]n.body
muscle
tson[͡tson]n.
obligation
duty
imposed requirement
task
tsonta[ˈ͡tson.ta]conj.
to (with kxìm)
short from tsonit a
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
valley
tsongropx[ˈ͡tsoŋ.ɾopʼ]n.
hole
cavity
excavation with a bottom (visible or presumed)
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
dimple (of the body)
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
lung
tspang[͡tspaŋ]vtr.
kill
tspangyu[ˈ͡tspaŋ.ju]n.
killer
tspìng[͡tspɪŋ]n.fauna
austrapede
ostrich or emu like creature
tsranten[ˈ͡tsɾan.tɛn]vin.
matter
be of importance
tsray[͡tsɾaj]n.sociol
village
tsre'i[ˈ͡tsɾɛ.ʔi]vtr.
throw
tsrul[͡tsɾul]n.
nest
protected area serving as the home of Pandoran fauna
tstal[͡tstal]n.milhunt
knife
dagger
tstalsena[ˈ͡tstal.sɛ.na]n.
knife sheath
tstew[͡tstɛw]adj.pers
brave
  tstir[͡tstiɾ]n.body
palm of a hand
tstu[͡tstu]adj.weather
closed
shut
overcast (cloudy skies)
tstu säpi[͡tstu sæ.ˈpi]vin.(2,2)
close oneself
close by itself
close on its own
tstu si[͡tstu si]vin.
close
shut
tstunkem[ˈ͡tstun.kɛm]n.
favor
act of kindness
(often pronounced: tsungkem)
tstunkem si[ˈ͡tstun.kɛm si]vin.(2,2)
do a favor
tstunkemtsyìp[ˈ͡tstun.kɛm.͡tsjɪp]n.
little favor
tstunwi[ˈ͡tstun.wi]adj.
kind
thoughtful
considerate
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]n.flora
Canalyd
Canalydium limacineum
tstxo[͡tstʼo]n.
name
tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]n.ling
noun
tstxolì'ukìngvi[͡tstʼo.ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
noun phrase
(a phrase whose pivotal or central word is a noun)
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
ability
Tsu'tey[͡tsuʔ.ˈtɛj]n.name
male name
tsuk-[͡tsuk]pref.
able to (do something)
(productive verb prefix)
tsukanom[͡tsu.ˈka.nom]adj.
available
obtainable
  tsukmong[͡tsuk.ˈmoŋ]adj.
reliable
dependable
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
chin
tsukx[͡tsukʼ]vtr.
stab
tsulfä[͡tsul.ˈfæ]n.
mastery
tsulfä si[͡tsul.ˈfæ si]vin.
master
tsulfätu[͡tsul.ˈfæ.tu]n.
master of an art, craft or skill
expert
tsulfätunay[͡tsul.fæ.tu.ˈnaj]n.
near-master
(someone who is one step away from becoming a master)
  tsun[͡tsun]n.
heel (of a foot)
tsun[͡tsun]vinm.
can
be able
tsunslu[ˈ͡tsun.slu]vin.
may
be possible
tsupx[͡tsupʼ]vtr.
scratch harmfully (as with a claw)
  tsurak[ˈ͡tsu.ɾak]n.fauna
skimwing (aquatic Pandoran creature)
tsurokx[͡tsu.ˈɾokʼ]vin.
rest
tswa'[͡tswaʔ]vtr.
forget
tswal[͡tswal]n.
power (physical, psychological, emotional, or political)
tswalnga'[ˈ͡tswal.ŋaʔ]adj.nfp
powerful
tswayon[ˈ͡tswaj.on]vin.
fly
tswesya[ˈ͡tswɛ.sja]n.
current (of a body of water)
tswesya si[ˈ͡tswɛ.sja si]vin.(2,2)
flow (of water)
tswin[͡tswin]n.body
queue
braid
tswìk[͡tswɪk]vtr.
suck
tswìk kxenerit[͡tswɪk ˈkʼɛ.nɛɾ.it]vin.(1,1)
smoke (a cigarette)
tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]adj.weather
mild
moderate
comfortable (of the weather or temperature)
tsyal[͡tsjal]n.
wing
  tsyang[͡tsjaŋ]n.
swarm
tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]n.lw
TV channel
tsyär[͡tsjæɾ]vtr.
reject
tsyey[͡tsjɛj]n.gastr
snack
light meal
tsyeym[͡tsjɛjm]n.
treasure
something rare and of great value
tsyeytsyìp[ˈ͡tsjɛj.͡tsjɪp]n.gastr
tiny bite
tsyìl[͡tsjɪl]vtr.
climb
scale (with entire body)
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]n.faunalw
giraffe
tsyo[͡tsjo]n.gastr
flour
tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]n.lw
chocolate
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
hand
  tsyokxtil[ˈ͡tsjokʼ.til]n.body
wrist
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]n.flora
Cycad
lit.: flour seed plant
Pseudocycas altissima
tsyosyu[ˈ͡tsjo.sju]n.gastr
food (made from flour)
tsyul[͡tsjul]vtr.
begin (s.t.)
start (s.t.)
Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]adj.ling
Chinese
Chinese language