fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa O

  Na'vi 'ìnglìsì
oare[o.ˈa.ɾɛ]n.envir
moon
oe[ˈo.ɛ]pn.
I (1st person singular)
oeng[o.ˈɛŋ]pn.
we (two) (inclusive)
you and I
oeyä[ˈwɛ.jæ]poss.
my (possessive)
oeyk[o.ˈɛjk]n.
cause
oeyktìng[o.ˈɛjk.tɪŋ]vtr.(3,3)
explain (why)
ohakx[o.ˈhakʼ]adj.emot
hungry
ohe[ˈo.hɛ]pn.
I (deferential, ceremonial, honorific form)
oìsss[o.ˈɪsss]intj.
angry snarl
'watch it!'
oìsss si[o.ˈɪsss si]vin.(2,2)
hiss
okup[ˈo.kup]n.gastr
milk
  Olangi[o.la.ŋi]n.name
clan name
olo'[o.ˈloʔ]n.sociol
clan
olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]n.sociol
clan leader
(generally gender-neutral)
  olo'eykte[o.loʔ.ˈɛjk.tɛ]n.pers
female clan leader
Omatikaya[o.ma.ti.ˈka.ja]n.name
Omatikaya (clan name)
Blue Flute Clan
  ompu[ˈom.pu]adj.pers
fat
corpulent
omum[o.ˈmum]vtr.
know
onlor[on.ˈloɾ]adj.
good-smelling
ontu[ˈon.tu]n.body
nose
ontsang[ˈon.͡tsaŋ]n.cloth
nose ring
onvä'[on.ˈvæʔ]adj.
bad-smelling
Otranyu[ot.ˈɾan.ju]n.name
name, probably clan