fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsahìk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsa.hɪk
'ìnglìsì: Tsahik
Shamanic Matriarch
aysna'o: sociology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sahìk DU dual / dual numbers
pxe·sahìk TRI trial / trial number
ay·sahìk PL plural
fì·tsahìk DEM these {noun} (singular)
fay·sahìk DEM PL these {noun plural}
tsa·tsahìk DEM that {noun} (singular)
tsay·sahìk DEM PL those {noun] (plural)