fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsawa (relative pronouns)

lì'upam (IPA): ˈ͡tsaw.a
'ìnglìsì: that
relative pronoun to a subject clause of an intransitive verb
short from: tsa'u a
tsim: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org