fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsenge (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsɛ.ŋɛ
'ìnglìsì: place
alternative: tseng
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·senge DU dual / dual numbers
pxe·senge TRI trial / trial number
ay·senge PL plural
fì·tsenge DEM these {noun} (singular)
fay·senge DEM PL these {noun plural}
tsa·tsenge DEM that {noun} (singular)
tsay·senge DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong