fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyìräfì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjɪ.ɾæ.fɪ
'ìnglìsì: giraffe
aysna'o: fauna loan words
tsim: forum.learnnavi.org (18 Jun 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syìräfì DU dual / dual numbers
pxe·syìräfì TRI trial / trial number
ay·syìräfì PL plural
fì·tsyìräfì DEM these {noun} (singular)
fay·syìräfì DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyìräfì DEM that {noun} (singular)
tsay·syìräfì DEM PL those {noun] (plural)