fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsap'alute (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ
'ìnglìsì: apology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sap'alute DU dual / dual numbers
pxe·sap'alute TRI trial / trial number
ay·sap'alute PL plural
fì·tsap'alute DEM these {noun} (singular)
fay·sap'alute DEM PL these {noun plural}
tsa·tsap'alute DEM that {noun} (singular)
tsay·sap'alute DEM PL those {noun] (plural)