fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tskalep (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tska.lɛp
'ìnglìsì: crossbow
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·skalep DU dual / dual numbers
pxe·skalep TRI trial / trial number
ay·skalep PL plural
fì·tskalep DEM these {noun} (singular)
fay·skalep DEM PL these {noun plural}
tsa·tskalep DEM that {noun} (singular)
tsay·skalep DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong