fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstalsena (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tstal.sɛ.na
'ìnglìsì: knife sheath
tsim: naviteri.org (31 May 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stalsena DU dual / dual numbers
pxe·stalsena TRI trial / trial number
ay·stalsena PL plural
fì·tstalsena DEM these {noun} (singular)
fay·stalsena DEM PL these {noun plural}
tsa·tstalsena DEM that {noun} (singular)
tsay·stalsena DEM PL those {noun] (plural)