fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsngem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsŋɛm
'ìnglìsì: muscle
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngem DU dual / dual numbers
pxe·sngem TRI trial / trial number
ay·sngem PL plural
fì·tsngem DEM these {noun} (singular)
fay·sngem DEM PL these {noun plural}
tsa·tsngem DEM that {noun} (singular)
tsay·sngem DEM PL those {noun] (plural)