fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsngawpay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsŋaw.paj
'ìnglìsì: tears (plural word)
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sngawpay DU dual / dual numbers
pxe·sngawpay TRI trial / trial number
ay·sngawpay PL plural
fì·tsngawpay DEM these {noun} (singular)
fay·sngawpay DEM PL these {noun plural}
tsa·tsngawpay DEM that {noun} (singular)
tsay·sngawpay DEM PL those {noun] (plural)