fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstxo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tstʼo
'ìnglìsì: name
tsim: Frommer
wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·stxo DU dual / dual numbers
pxe·stxo TRI trial / trial number
ay·stxo PL plural
fì·tstxo DEM these {noun} (singular)
fay·stxo DEM PL these {noun plural}
tsa·tstxo DEM that {noun} (singular)
tsay·stxo DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong