fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsmi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsmiplumps/4d4b80ed-4c34-4ad6-9aec-aaa1dbe38b9f.mp3
'ìnglìsì: nectar
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies flora
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·smi DU dual / dual numbers
pxe·smi TRI trial / trial number
ay·smi PL plural
fì·tsmi DEM these {noun} (singular)
fay·smi DEM PL these {noun plural}
tsa·tsmi DEM that {noun} (singular)
tsay·smi DEM PL those {noun] (plural)