fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyokx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjokʼ
'ìnglìsì: hand
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (26. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·syokx DU dual / dual numbers
pxe·syokx TRI trial / trial number
ay·syokx PL plural
fì·tsyokx DEM these {noun} (singular)
fay·syokx DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyokx DEM that {noun} (singular)
tsay·syokx DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong