vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na Ts

  Na'vi Czech
tsa'u[͡tsa.ˈʔu]dem.
to, tamto (jen neživotná věc, pozor - množné číslo aysa’u, na rozdíl od podst.jm.)
tsa-[͡tsa]pref.
předpona pro vzdálené věci, osoby (to X, tamto X)
tsafya[͡tsa.ˈfja]adv.
tak, (tam)tím způsobem
tsahey[͡tsa.ˈhɛj]intj.
do háje! - výraz varování nebo frustrace
tsaheyl si[͡tsa.ˈhɛjl si]vin.
spojit se, navázat nervové spojení
tsaheylu[͡tsa.ˈhɛj.lu]n.myth
pouto, nervové spojení
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
matriarcha, kněžka, šamanka, duchovní vůdkyně klanu
tsakem[ˈ͡tsa.kɛm]dem.
ta činnost, tamta činnost
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
tehdy, v té době
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]adv.temp
do té doby, mezitím, zatím
tsal[͡tsal]dem.
to
ta věc
(jako podmět přechodného slovesa)
zkrácený tvar
tsa'ul
tsalsungay[͡tsal.su.ˈŋaj]adv.
nicméně, přesto
tsam[͡tsam]n.mil
válka
tsamkuk[͡tsam.kuk]n.milmus
válečný buben
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]n.mil
válečné líčení (malování těla, odv. tsam - válka a ’opin - barva)
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]n.mil
skupina válečníků (slož.sl. z tsam - válka a pongu - skupina)
tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]n.milhunt
válečná zbraň pro boj nebo válku
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]n.mil
válečník (slož.sl. z tsam si - dělat válku a –yu - přípona činitele)
tsan'ul[ˈ͡tsan.ʔul]vin.(2,2)
zlepšovat se (opak fe’ul - zhoršovat se)
zdokonalovat se, stávat se lepším
tsankum[ˈ͡tsan.kum]n.
výhoda
prospěch
užitek
zisk
tsankumnga'[ˈ͡tsan.kum.ŋaʔ]adj.
výhodný
prospěšný
přinášející užitek
tsang[͡tsaŋ]n.cloth
piercing (ozdoba vpíchnutá do kůže)
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]intj.
omlouvám se
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]n.
omluva
tsap'alute si[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ si]vin.
omlouvat se
tsapo[ˈ͡tsa.po]dem.
ten, tamten (osoba nebo živá věc)
tsar[͡tsaɾ]dem.
tomu
té věci
(jako nepřímý předmět)
zkrácený tvar
tsa'ur / tsa'uru
  tsaria[ˈ͡tsa.ɾi.a]conj.
vztažné zájmeno vedlejší věty tématické
zkráceno z tsa'uri a
tsat[͡tsat]dem.
tamto, to (neživotná věc, koncovka -t = předmět slovesa p., akuzativ)
  tsata[ˈ͡tsa.ta]conj.
vztažné zájmeno vedlejší věty v roli přímého předmětu přechod.slovesa
zkráceno z tsa'ut a
tsatu[ˈ͡tsa.tu]pn.
ten, tamten člověk / ta, tamta osoba (slož.sl. z tsa - tamto a tu - osoba)
tsatseng[͡tsa.ˈ͡tsɛŋ]adv.
tam, tamto místo (slož.sl. z tsa - tamto a tseng - místo)
tsaw[͡tsaw]pn.
tamto, to (neživotná věc, tvar tsa’u, podmět slovesa n., nominativ)
tsawa[ˈ͡tsaw.a]rel.
vztažné zájmeno vedlejší věty v roli podmětu nepřechod.slovesa
zkráceno z tsa\'u a
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
slunce
tsawl[͡tsawl]adj.
velký, mohutný (postavou nebo vzrůstem), vysoký (používá se pro osoby a živé věci)
tsawl slu[͡tsawl slu]vin.
růst, vyrůst (dosl. "stát se velký")
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]n.flora
unideltovník, druh stromu s jedovatými kořeny (dosl. vysoký široký kořen, zkráceně tsawlapx)
tsawlhì'[͡tsawl.ˈhɪʔ]n.
velikost (fyzická), rozměr (odv. tsawl - velký a hì’i - malý)
tsawlultxa[͡tsawl.ul.ˈtʼa]n.
konference, setkání velké skupiny osob
tsawsngem[͡tsaw.ˈsŋɛm]adj.
svalnatý
tsä'[͡tsæʔ]vin.
stříkat, vystříknout
tse[͡tsɛ]oth.
nóó...
(výplňkové slovo na začátku věty, bez významu, jako angl. "well..." nebo šp. "pues...")
tse'a[͡tsɛ.ˈʔa]vtr.
vidět (fyzicky)
tse'atswo[͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo]n.
zrak (dosl. schopnost vidět)
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.envirgeogr
zpěněné, bílé peřeje
Tsenu[ˈ͡tsɛ.nu]n.name
ženské jméno
tsenga[ˈ͡tsɛ.ŋa]conj.
kde (není tázací, uvozuje větu vedlejší místní v normálním pořadí)
tsenge[ˈ͡tsɛ.ŋɛ]n.
místo
tsengo[ˈ͡tsɛŋ.o]n.
někde
tsengpe[ˈ͡tsɛŋ.pɛ]inter.
kde? (varianta peseng)
tseo[ˈ͡tsɛ.o]n.art
umění
tseotu[ˈ͡tsɛ.o.tu]n.
umělec (všeobecně)
tseri[ˈ͡tsɛ.ɾi]vtr.
všimnout si
postřehnout, zaznamenat
tsewtx[͡tsɛwtʼ]adj.
špinavý
tsim[͡tsim]n.
pramen, zdroj
tsin[͡tsin]n.
nehet
dráp, pařát
  Tsireya[͡tsi.ˈɾɛj.a]n.name
ženské jméno
tsìk[͡tsɪk]adv.temp
náhle, bez varování, neočekávaně
tsìlpey[͡tsɪl.ˈpɛj]n.
naděje, doufání
(ve všeobecném smyslu, na rozdíl od konkrétního säsìlpey)
tsìltsan[͡tsɪl.ˈ͡tsan]n.
dobro (obecně)
dobrota (vlastnost, ne pamlsek)
tsìng[͡tsɪŋ]num.
čtyři
tsìsyì[ˈ͡tsɪ.sjɪ]vin.
šeptat, šuškat (mluvit velice potichu)
tsìve[ˈ͡tsɪ.vɛ]num.
čtvrtý (řadová číslovka)
Tskaha[ˈ͡tska.ha]n.name
jméno, pravděpodobně rodinné jméno (příjmení)
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]n.milhunt
kuše
tsko[͡tsko]n.milhunt
luk
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]n.milhunt
luk a šíp(y)
tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]n.weather
kroupy (ve smyslu krupobití, nikoliv do polévky, odv. tskxepay - led a -tsyìp - zdrobnělina)
tskxe[͡tskʼɛ]n.
kámen, skála
tskxekeng[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ]n.
trénink, cvičení
tskxekeng si[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ si]vin.
cvičit, trénovat
tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]n.weather
led (odv. tskxe - kámen a pay - voda)
tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]n.envir
oblázek
tslam[͡tslam]vtr.
rozumět, chápat, pochopit
tsleng[͡tslɛŋ]adj.
falešný, nepravdivý, klamný (opak ngay - pravdivý)
tsmi[͡tsmi]n.floragastr
nektar (z květů)
tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]n.sociolspec
lampa, svítidlo (lákající svítící hmyz na nektar)
tsmìm[͡tsmɪm]n.hunt
stopa (zvěře, člověka)
tsmuk[͡tsmuk]n.fam
sourozenec
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.famsociol
bratr
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.famsociol
sestra
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.famsociol
sourozenec
tsnì[͡tsnɪ]conj.
že, aby, jak (pro napojení v.v. předmětné po slovesu n., v závislosti na tomto slovese vyžaduje konjunktiv ve v.v.)
tsngal[͡tsŋal]n.gastr
pohár, šálek, hrnek
tsngan[͡tsŋan]n.gastr
maso
tsngawpay[ˈ͡tsŋaw.paj]n.
slzy (pomnožné podst.jm.)
tsngawpayvi[ˈ͡tsŋaw.paj.vi]n.
slza (jedna kapka)
tsngawvìk[ˈ͡tsŋaw.vɪk]vin.
brečet, plakat
tsngem[͡tsŋɛm]n.body
sval
tson[͡tson]n.
povinnost
úkol
někým uložený požadavek (kým - předpona ta, dosl. od někoho)
tsonta[ˈ͡tson.ta]conj.
povinnost (úkol), aby ... (používá se s kxìm, zkráceno z tsonit a)
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
údolí
tsongropx[ˈ͡tsoŋ.ɾopʼ]n.
prohlubeň, díra, otvor (jen ve smyslu prohlubně mající dno)
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]n.figbody
dolíček ve tváři, prohlubeň v těle osoby, (nelze použít např. pro důlek v zemi)
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]n.body
plíce (jedna)
tspang[͡tspaŋ]vtr.
zabít
tspìng[͡tspɪŋ]n.fauna
pandorský pštros
zvíře podobné pštrosu nebo emu
tsranten[ˈ͡tsɾan.tɛn]vin.
záležet, být důležitý
tsray[͡tsɾaj]n.sociol
vesnice
tsre'i[ˈ͡tsɾɛ.ʔi]vtr.
hodit
tsrul[͡tsɾul]n.
hnízdo, doupě, nora
jakékoliv místo sloužící zvířatům jako domov
tstal[͡tstal]n.milhunt
nůž
tstalsena[ˈ͡tstal.sɛ.na]n.
pochva, pouzdro na nůž
tstew[͡tstɛw]adj.pers
statečný, kurážný, odvážný (jen pro osoby, jinak použijte tìtstewnga’)
tstu[͡tstu]adj.weather
zavřený (též ve smyslu počasí - zatažený, kompletně zakrytý mraky)
tstu säpi[͡tstu sæ.ˈpi]vin.(2,2)
zavřít se (sebe sama)
tstu si[͡tstu si]vin.
zavřít
tstunwi[ˈ͡tstun.wi]adj.
hodný, ohleduplný, laskavý
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]n.flora
kožnatka bezlistá (angl. "canalyd")
tstxo[͡tstʼo]n.
jméno
tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]n.ling
podstatné jméno
tstxolì'ukìngvi[͡tstʼo.ˈlɪ.ʔu.kɪŋ.vi]n.ling
jmenná fráze
(fráze, jejíž základem je podstatné jméno)
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]n.nfp
schopnost (něco udělat)
Tsu'tey[͡tsuʔ.ˈtɛj]n.name
mužské jméno
tsuk-[͡tsuk]pref.
přípona nepřízvučná pro tvorbu přídavného jména, vyjadřujícího proveditelnost dané činnosti
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]n.body
brada
tsukx[͡tsukʼ]vtr.
píchnout, bodnout
tsulfä[͡tsul.ˈfæ]n.
dokonalost, zběhlost, mistrovství (v nějaké činnosti)
tsulfä si[͡tsul.ˈfæ si]vin.
být zběhlý v něčem, dokonale něco ovládat
tsulfätu[͡tsul.ˈfæ.tu]n.
špičkový umělec, mistr řemesla, expert (odv. tsulfä - mistrovství)
tsulfätunay[͡tsul.fæ.tu.ˈnaj]n.
zdatný umělec, schopný řemeslník
(o stupeň níže než tsulfätu)
tsun[͡tsun]vinm.
moci, umět, být schopný (něco dělat)
tsunslu[ˈ͡tsun.slu]vin.
být možný, moci nastat (odv. tsun - moci a slu - nastat, stát se)
tsurokx[͡tsu.ˈɾokʼ]vin.
odpočívat
tswa'[͡tswaʔ]vtr.
zapomenout
tswayon[ˈ͡tswaj.on]vin.
letět
tswin[͡tswin]n.body
cop (dvojí význam - z vlasů i nervový)
tswìk[͡tswɪk]vtr.
sát, nasávat
tswìk kxenerit[͡tswɪk ˈkʼɛ.nɛɾ.it]vin.(1,1)
kouřit (dosl. sát kouř)
tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]adj.weather
přiměřeně teplý, tak akorát (Ve smyslu teploty, odpovídající teplotě těla. Střední hodnota slovního vyjádření teploty)
tsyal[͡tsjal]n.
křídlo
tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]n.lw
kanál (vysílací - rádio, televize, z angl. "channel")
tsyär[͡tsjæɾ]vtr.
odmítnout
tsyey[͡tsjɛj]n.gastr
lehké jídlo, zákusek, něco na zub
tsyeym[͡tsjɛjm]n.
poklad, cennost
něco vzácného a hodnotného
tsyeytsyìp[ˈ͡tsjɛj.͡tsjɪp]n.gastr
malé kousnutí, sousto
tsyìl[͡tsjɪl]vtr.
šplhat, lézt (ve smyslu "zlézt horu")
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]n.faunalw
žirafa (z angl. "giraffe")
tsyo[͡tsjo]n.gastr
mouka
tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]n.lw
čokoláda
tsyokx[͡tsjokʼ]n.body
ruka (dlaň a prsty, ne celá paže)
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]n.flora
cykas, rostlina moučných semen (odv. rina’ - semeno a ’ewll - rostlina)
tsyosyu[ˈ͡tsjo.sju]n.gastr
jídlo z mouky (chleba a pod., odv. tsyo - mouka a syuve - jídlo)
Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]adj.ling
Čína