fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tstal
'ìnglìsì: knife
dagger
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: forum.learnnavi.org (02 Apr 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stal DU dual / dual numbers
pxe·stal TRI trial / trial number
ay·stal PL plural
fì·tstal DEM these {noun} (singular)
fay·stal DEM PL these {noun plural}
tsa·tstal DEM that {noun} (singular)
tsay·stal DEM PL those {noun] (plural)