fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsefta (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsɛ.fta 
'ìnglìsì: vengeance
revenge
tsim: naviteri.org (08 Nov 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sefta DU dual / dual numbers
pxe·sefta TRI trial / trial number
ay·sefta PL plural
fì·tsefta DEM these {noun} (singular)
fay·sefta DEM PL these {noun plural}
tsa·tsefta DEM that {noun} (singular)
tsay·sefta DEM PL those {noun] (plural)