fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsantu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsan.tu
'ìnglìsì: good person
'good guy'
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·santu DU dual / dual numbers
pxe·santu TRI trial / trial number
ay·santu PL plural
fì·tsantu DEM these {noun} (singular)
fay·santu DEM PL these {noun plural}
tsa·tsantu DEM that {noun} (singular)
tsay·santu DEM PL those {noun] (plural)