fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsmìm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsmɪm
'ìnglìsì: track (of animal or person)
aysna'o: weapons / hunt
tsim: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·smìm DU dual / dual numbers
pxe·smìm TRI trial / trial number
ay·smìm PL plural
fì·tsmìm DEM these {noun} (singular)
fay·smìm DEM PL these {noun plural}
tsa·tsmìm DEM that {noun} (singular)
tsay·smìm DEM PL those {noun] (plural)