fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tseotu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsɛ.o.tu
'ìnglìsì: artist (generic term)
tsim: naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·seotu DU dual / dual numbers
pxe·seotu TRI trial / trial number
ay·seotu PL plural
fì·tseotu DEM these {noun} (singular)
fay·seotu DEM PL these {noun plural}
tsa·tseotu DEM that {noun} (singular)
tsay·seotu DEM PL those {noun] (plural)