fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsankum (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsan.kum
'ìnglìsì: advantage
benefit
upside
gain
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sankum DU dual / dual numbers
pxe·sankum TRI trial / trial number
ay·sankum PL plural
fì·tsankum DEM these {noun} (singular)
fay·sankum DEM PL these {noun plural}
tsa·tsankum DEM that {noun} (singular)
tsay·sankum DEM PL those {noun] (plural)