fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsulfä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsul.ˈfæ
'ìnglìsì: mastery
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sulfä DU dual / dual numbers
pxe·sulfä TRI trial / trial number
ay·sulfä PL plural
fì·tsulfä DEM these {noun} (singular)
fay·sulfä DEM PL these {noun plural}
tsa·tsulfä DEM that {noun} (singular)
tsay·sulfä DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong