fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tspìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tspɪŋ
'ìnglìsì: austrapede
ostrich or emu like creature
aysna'o: fauna
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·spìng DU dual / dual numbers
pxe·spìng TRI trial / trial number
ay·spìng PL plural
fì·tspìng DEM these {noun} (singular)
fay·spìng DEM PL these {noun plural}
tsa·tspìng DEM that {noun} (singular)
tsay·spìng DEM PL those {noun] (plural)