fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjaŋ 
'ìnglìsì: swarm
tsim: naviteri.org (28 Feb 2024)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syang DU dual / dual numbers
pxe·syang TRI trial / trial number
ay·syang PL plural
fì·tsyang DEM these {noun} (singular)
fay·syang DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyang DEM that {noun} (singular)
tsay·syang DEM PL those {noun] (plural)