fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsantxäl (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsan.ˈtʼæl
'ìnglìsì: invitation
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·santxäl DU dual / dual numbers
pxe·santxäl TRI trial / trial number
ay·santxäl PL plural
fì·tsantxäl DEM these {noun} (singular)
fay·santxäl DEM PL these {noun plural}
tsa·tsantxäl DEM that {noun} (singular)
tsay·santxäl DEM PL those {noun] (plural)