fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsopì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tso.pɪ
'ìnglìsì: lung
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer (27. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sopì DU dual / dual numbers
pxe·sopì TRI trial / trial number
ay·sopì PL plural
fì·tsopì DEM these {noun} (singular)
fay·sopì DEM PL these {noun plural}
tsa·tsopì DEM that {noun} (singular)
tsay·sopì DEM PL those {noun] (plural)