fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsun (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsun 
'ìnglìsì: heel (of a foot)
aysna'o: body / mind
tsim: naviteri.org (15 Dec 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sun DU dual / dual numbers
pxe·sun TRI trial / trial number
ay·sun PL plural
fì·tsun DEM these {noun} (singular)
fay·sun DEM PL these {noun plural}
tsa·tsun DEM that {noun} (singular)
tsay·sun DEM PL those {noun] (plural)