fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tswal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tswal
'ìnglìsì: power (physical, psychological, emotional, or political)
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swal DU dual / dual numbers
pxe·swal TRI trial / trial number
ay·swal PL plural
fì·tswal DEM these {noun} (singular)
fay·swal DEM PL these {noun plural}
tsa·tswal DEM that {noun} (singular)
tsay·swal DEM PL those {noun] (plural)