fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyoklìt (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsjok.lɪt
'ìnglìsì: chocolate
aysna'o: loan words
tsim: naviteri.org (31 Jul 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syoklìt DU dual / dual numbers
pxe·syoklìt TRI trial / trial number
ay·syoklìt PL plural
fì·tsyoklìt DEM these {noun} (singular)
fay·syoklìt DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyoklìt DEM that {noun} (singular)
tsay·syoklìt DEM PL those {noun] (plural)