fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjal
'ìnglìsì: wing
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syal DU dual / dual numbers
pxe·syal TRI trial / trial number
ay·syal PL plural
fì·tsyal DEM these {noun} (singular)
fay·syal DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyal DEM that {noun} (singular)
tsay·syal DEM PL those {noun] (plural)