fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsamsä'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsam.sæ.ʔo
'ìnglìsì: weapon of war
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: naviteri.org (31 Dec 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·samsä'o DU dual / dual numbers
pxe·samsä'o TRI trial / trial number
ay·samsä'o PL plural
fì·tsamsä'o DEM these {noun} (singular)
fay·samsä'o DEM PL these {noun plural}
tsa·tsamsä'o DEM that {noun} (singular)
tsay·samsä'o DEM PL those {noun] (plural)