fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsmukan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsmu.kan
'ìnglìsì: brother
aysna'o: family / kinship relations sociology
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·smukan DU dual / dual numbers
pxe·smukan TRI trial / trial number
ay·smukan PL plural
fì·tsmukan DEM these {noun} (singular)
fay·smukan DEM PL these {noun plural}
tsa·tsmukan DEM that {noun} (singular)
tsay·smukan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

tsmuk sibling
tsmuktu sibling
tsmuke sister