fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsuksìm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsuk.sɪm
'ìnglìsì: chin
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·suksìm DU dual / dual numbers
pxe·suksìm TRI trial / trial number
ay·suksìm PL plural
fì·tsuksìm DEM these {noun} (singular)
fay·suksìm DEM PL these {noun plural}
tsa·tsuksìm DEM that {noun} (singular)
tsay·suksìm DEM PL those {noun] (plural)