fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyeym (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsjɛjm
'ìnglìsì: treasure
something rare and of great value
tsim: naviteri.org (30 Jun 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syeym DU dual / dual numbers
pxe·syeym TRI trial / trial number
ay·syeym PL plural
fì·tsyeym DEM these {noun} (singular)
fay·syeym DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyeym DEM that {noun} (singular)
tsay·syeym DEM PL those {noun] (plural)