fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsnì (conjunction)

lì'upam (IPA): ͡tsnɪ
'ìnglìsì: that (to introduce a subordinate clause after: ätxäle si, sìlpey, fe'pey, rangal, mowar si, leymkem, leymfe', la'um, äzan si, tsantxäl si, pe'ngay and optionally srefey, srefpìl)
tsim: ASG (2009)

sìkenong