fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tstunkemtsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tstun.kɛm.͡tsjɪp
'ìnglìsì: little favor
tsim: naviteri.org (27 Mar 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stunkemtsyìp DU dual / dual numbers
pxe·stunkemtsyìp TRI trial / trial number
ay·stunkemtsyìp PL plural
fì·tstunkemtsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·stunkemtsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·tstunkemtsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·stunkemtsyìp DEM PL those {noun] (plural)