fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsu'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsu.ʔo
'ìnglìsì: ability
aysna'o: not for persons, people
tsim: Frommer (31. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·su'o DU dual / dual numbers
pxe·su'o TRI trial / trial number
ay·su'o PL plural
fì·tsu'o DEM these {noun} (singular)
fay·su'o DEM PL these {noun plural}
tsa·tsu'o DEM that {noun} (singular)
tsay·su'o DEM PL those {noun] (plural)