fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsrul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsɾul
'ìnglìsì: nest
protected area serving as the home of Pandoran fauna
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·srul DU dual / dual numbers
pxe·srul TRI trial / trial number
ay·srul PL plural
fì·tsrul DEM these {noun} (singular)
fay·srul DEM PL these {noun plural}
tsa·tsrul DEM that {noun} (singular)
tsay·srul DEM PL those {noun] (plural)