fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tspangyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tspaŋ.ju 
'ìnglìsì: killer
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·spangyu DU dual / dual numbers
pxe·spangyu TRI trial / trial number
ay·spangyu PL plural
fì·tspangyu DEM these {noun} (singular)
fay·spangyu DEM PL these {noun plural}
tsa·tspangyu DEM that {noun} (singular)
tsay·spangyu DEM PL those {noun] (plural)