fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

aylì'u a sngä'i fa Kx

  Na'vi 'ìnglìsì
kxa[kʼa]n.body
mouth
kxakx[kʼakʼ]vin.
break
snap in two
kxam[kʼam]n.
middle
midpoint
kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
through
via the middle of
kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
midday
noon
kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
the time immediately after noon
early afternoon
kxamtseng[ˈkʼam.͡tsɛŋ]n.
center
place in the middle
kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
after midnight
kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
midnight
kxamyì[ˈkʼam.jɪ]n.
intermediate level
(for language or any ability)
kxanì[ˈkʼa.nɪ]adj.
forbidden
kxangangang[ˈkʼaŋ.aŋ.aŋ]intj.
boom! (onomatopoeic)
kxange[ˈkʼa.ŋɛ]vin.
yawn
kxap[kʼap]n.
threat
kxap si[kʼap si]vin.
threaten
kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]adj.nfp
threatening
kxawm[ˈkʼawm]adv.
perhaps
maybe
kxayl[kʼajl]adj.
high (of height)
kxaylte[ˈkʼajl.tɛ]n.flora
cillaphant
Clawenia purpurea
kxaylyì[ˈkʼajl.jɪ]n.
high level
(for language or any ability)
kxänäng[ˈkʼæ.næŋ]adj.
rotting
putrid
(smell of decaying animal/flesh)
kxeltek[ˈkʼɛl.tɛk]vtr.
pick up
lift
kxem[kʼɛm]vin.
be vertical
kxemyo[ˈkʼɛm.jo]n.
wall
vertical surface
kxener[ˈkʼɛ.nɛɾ]n.
smoke
kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]n.body
tail
  kxetsikran[kʼɛ.ˈ͡tsik.ɾan]n.flora
banshee's tail
kxeyey[ˈkʼɛ.jɛj]n.
error
fault
mistake
kxitx[kʼitʼ]n.
death
kxì[kʼɪ]intj.
hi
hiya
(a more casual greeting than kaltxì, used among friends)
kxìm[kʼɪm]vtr.
command
order
assign a task
kxìmyu[ˈkʼɪm.ju]n.
commander
one with authority over another
kxll[kʼlˌ]n.mil
charge
(running) attack
kxll si[kʼlˌ si]vin.
charge
attack
kxor[kʼoɾ]n.envirgeogr
waterfall
(a wall or bank of powerful waterfalls noted for its deafening roar and deadly force)
(countable, but only rarely)
kxu[kʼu]n.
(physical) harm
kxu si[kʼu si]vin.
harm
kxuke[ˈkʼu.kɛ]adj.mil
safe
kxukx[kʼukʼ]vtr.
swallow
kxum[kʼum]adj.
viscous
gelatinous
thick
kxumpay[ˈkʼum.paj]n.
viscous liquid
gel
kxumpaysyar[ˈkʼum.paj.sjaɾ]n.
glue
kxutu[ˈkʼu.tu]n.mil
enemy
kxutslu[ˈkʼu.͡tslu]n.
risk