fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tson (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tson
'ìnglìsì: obligation
duty
imposed requirement
task
tsim: naviteri.org (02 Oct 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·son DU dual / dual numbers
pxe·son TRI trial / trial number
ay·son PL plural
fì·tson DEM these {noun} (singular)
fay·son DEM PL these {noun plural}
tsa·tson DEM that {noun} (singular)
tsay·son DEM PL those {noun] (plural)