fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsam
'ìnglìsì: war
aysna'o: battle / war
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sam DU dual / dual numbers
pxe·sam TRI trial / trial number
ay·sam PL plural
fì·tsam DEM these {noun} (singular)
fay·sam DEM PL these {noun plural}
tsa·tsam DEM that {noun} (singular)
tsay·sam DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong