fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsoŋ
'ìnglìsì: valley
aysna'o: geography places / place descriptions
tsim: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·song DU dual / dual numbers
pxe·song TRI trial / trial number
ay·song PL plural
fì·tsong DEM these {noun} (singular)
fay·song DEM PL these {noun plural}
tsa·tsong DEM that {noun} (singular)
tsay·song DEM PL those {noun] (plural)