fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsaŋ
'ìnglìsì: piercing (adornment)
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (03. Aug 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sang DU dual / dual numbers
pxe·sang TRI trial / trial number
ay·sang PL plural
fì·tsang DEM these {noun} (singular)
fay·sang DEM PL these {noun plural}
tsa·tsang DEM that {noun} (singular)
tsay·sang DEM PL those {noun] (plural)