fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tskxepay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tskʼɛ.paj
'ìnglìsì: ice
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·skxepay DU dual / dual numbers
pxe·skxepay TRI trial / trial number
ay·skxepay PL plural
fì·tskxepay DEM these {noun} (singular)
fay·skxepay DEM PL these {noun plural}
tsa·tskxepay DEM that {noun} (singular)
tsay·skxepay DEM PL those {noun] (plural)