fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsulfätu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tsul.ˈfæ.tu
'ìnglìsì: master of an art, craft or skill
expert
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sulfätu DU dual / dual numbers
pxe·sulfätu TRI trial / trial number
ay·sulfätu PL plural
fì·tsulfätu DEM these {noun} (singular)
fay·sulfätu DEM PL these {noun plural}
tsa·tsulfätu DEM that {noun} (singular)
tsay·sulfätu DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong