fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tswin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ͡tswin
'ìnglìsì: queue
braid
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommers Blog (11. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·swin DU dual / dual numbers
pxe·swin TRI trial / trial number
ay·swin PL plural
fì·tswin DEM these {noun} (singular)
fay·swin DEM PL these {noun plural}
tsa·tswin DEM that {noun} (singular)
tsay·swin DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong