Kaltxì

kaltxì ulte zola'u nìprrte' ne puk aylì'uä leNa'vi alu Dict-Na'vi.com,

fwew nìno

Fmawn

2017-02-02 | Lì’fya lePolski

Set aynga tsun fwivew aylì’ut a fìlì’upukmì nìPolski.

2014-12-08 | Lì’fya leFranse

Set aynga tsun fwivew aylì’ut a fìlì’upukmì nìFranse.