fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tswesya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tswɛ.sja
'ìnglìsì: current (of a body of water)
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·swesya DU dual / dual numbers
pxe·swesya TRI trial / trial number
ay·swesya PL plural
fì·tswesya DEM these {noun} (singular)
fay·swesya DEM PL these {noun plural}
tsa·tswesya DEM that {noun} (singular)
tsay·swesya DEM PL those {noun] (plural)