fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tsyeytsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈ͡tsjɛj.͡tsjɪp
'ìnglìsì: tiny bite
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: naviteri.org (31 Jul 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syeytsyìp DU dual / dual numbers
pxe·syeytsyìp TRI trial / trial number
ay·syeytsyìp PL plural
fì·tsyeytsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·syeytsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·tsyeytsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·syeytsyìp DEM PL those {noun] (plural)